top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг з вивчення французької мови в мережі Інтернет

Цей договір оферти є публічним та згідно з положеннями статей 633,641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даної оферти (надалі «Договір») Замовником та Виконавцем.

Фізична особа-підприємець, Хачатурян Гаяне Хачатурівна (надалі за текстом – «Виконавець»), що діє на підставі чинної державної реєстрації, про що свідчить запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2000670000000184213 від 19.05.2021 року, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги (надалі за текстом – «Замовники», а окремо – «Замовник»), укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг з вивчення французької мови в мережі Інтернет.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

Веб-сайт (далі — «Веб-сайт», «Сайт») – сайт Виконавця, який розміщений за адресою http://gayanefle.com/, через який надаються Послуги Виконавця, а також доступ до інформаційно-аналітичних матеріалів на ньому відповідно до положень та умов, зазначених в цьому Договорі.

Замовник – будь-яка фізична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.

Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Здійснення оплати на сайті http://gayanefle.com/ передбачає надання згоди суб'єктом персональних даних на їх обробку.

Контент – інформаційно-аналітичні матеріали, результати інтелектуальної діяльності Виконавця, в тому числі: тексти, статті, презентації, шаблони, лекції, виступи, промови; аудіовізуальні твори, відеокурси, фонограми, зображення, знаки для товарів та послуг, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи; гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти, що розміщуються на веб-сайті http://gayanefle.com/ – та інших інтернет-ресурсах Виконавця, до яких наданий доступ Замовнику в результаті Акцепту.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – послуги з вивчення французької мови в мережі Інтернет, що надаються Виконавцем Замовнику в межах Договору дистанційно, через засоби електронного зв'язку, що вказані в цьому Договорі.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти публічний договір про надання послуг з вивчення французької мови в мережі Інтернет на умовах, що викладені у даному Договорі.

Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Термін дії – період часу, впродовж якого Виконавець зобов'язаний на умовах Договору надати Замовнику Послуги, які оплачені Замовником. Термін дії дорівнює строку надання послуг, визначеному в Договорі.

Ціна послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму послуг для Замовника з доступом до контенту.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

2.1. Виконавець зобовязується надавати Замовнику послуги з вивчення французької мови дистанційно та/або з організації та забезпечення доступу Замовника до обраного ним курсу на сайті, а Замовник зобовязується своєчасно оплачувати такі послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Послуги з вивчення французької мови надаються Замовнику у формі індивідуальних онлайн-уроків та/або курсів в групі, перелік яких вказаний на сайті.

2.3. Форма надання послуг:
- індивідуальні онлайн-уроки дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікативних систем шляхом відео або аудіо зв'язку, через спеціальні платформи або месенджери (Skype, Zoom).
та/або на вибір Замовника
- обраний курс дистанційно в групі з використанням інформаційно-телекомунікативних систем шляхом відео або аудіо зв'язку через месенджер Telegram.

2.4. Строк та правила надання.
- строк індивідуальних уроків (в тому числі порядок, тривалість, кількість) погоджується з кожним Замовником завчасно та окремо; запис на індивідуальні уроки, а також їх подальша оплата відбувається за результатами попереднього погодження із Виконавцем через email: gayane.khachaturian@gmail.com, та інші доступні на сайті месенджери зв'язку. Таке погодження є обов'язковим.
- строк курсу/курсів визначається на сайті Виконавця; запис на курс/курси можливий після заповнення анкети на сайті та подальшої оплати обраного курсу. Замовник повинен переконатися, що має месенджер Telegram.
Доступ до ресурсів надається Виконавцем завчасно, але не пізніше ніж за одну добу до початку строку надання відповідних послуг.

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.


3. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

3.1. Замовник погоджується, що використовує послуги Виконавця виключно на власний розсуд і несе за це односторонню відповідальність.

3.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, досягнення, придбання, доходи, за репутаційні, інші ризики тощо, які можуть виникнути при використанні послуг Виконавця.

3.3. Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при використанні одних і тих самих послуг. Використовуючи послуги Виконавця, Замовник відмовляється від будь-яких претензій до Виконавця з приводу результатів використання послуг Виконавця.

3.4. Замовник повідомлений про те, що його незгода з змістом навчання не є підставою для повернення сплачених коштів.4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Розміщення тексту цього Договору на сайті є пропозицією (офертою) Виконавця фізичним особам, які виявлять бажання замовити послуги Виконавця та укласти цей Договір на зазначених у ньому умовах.

4.2. Без подальшого підписання Сторонами письмових примірників Договору, він вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника належної оплати послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування сплачених Замовником коштів на банківський рахунок Виконавця) та діє протягом усього строку отримання Замовником послуг Виконавця або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.3. Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною і повинна утриматися отримання послуг за цим Договором. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору (розуміє і беззастережно приймає всі ці умови в цілому (в повному обсязі і без винятків) та вважається Замовником згідно з його умовами. Замовник може самостійно в будь-який момент ознайомитися з умовами Договору на сайті Виконавця та зобов'язаний періодично перечитувати інформацію на сайті Виконавця, зокрема з метою ознайомлення з важливою інформацією щодо навчання, яка може періодично оновлюватися.

4.4. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього та подальшого повідомлення про це Замовника. Зміни набувають чинності з моменту публікації нової редакції Договору на сайті. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою http://gayanefle.com/.

4.5. Замовник розуміє і підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використання ним сайту після публікації нової редакції Договору, означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. Якщо Замовник не згоден з новими умовами Договору, він повинен припинити використання послуг Виконавця.

4.6. Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця у разі порушення Замовником умов цього Договору. Виконавець повідомляє Замовнику про розірвання Договору шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу Замовнику. У даному випадку грошові кошти, сплачені Замовником за послуги не повертаються.5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов'язаний:
- надавати Замовнику послуги якісно та в обсязі, обраному Замовником відповідно до умов цього Договору;
- забезпечити своєчасне, згідно з розкладом проведення індивідуальних та групових занять із Замовником, своєчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено вказане заняття.

5.2. Виконавець має право:
- отримувати плату за послуги відповідно до умов цього Договору;
- у будь-який момент відмовити Замовнику в надані послуг та розірвати Договір у разі, якщо його поведінка під час отримання послуг не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов'язки та надавати інформацію у разі порушення Замовником графіку відвідування занять, а також у разі зневажливого ставлення Замовника до Виконавця. У такому разі кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються;
- коригувати дату і годину початку ідивідуального уроку та графік надання послуг шляхом його перенесення попередньо повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 24 години до запланованої дати.

5.3. Замовник зобов'язаний:
- сумлінно виконувати умови цього Договору, а також виконувати вимоги, описані на сайті;
- проводити оплату за навчання відповідно до Розділу 6 цього Договору;
- забезпечувати лише персональний доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця;
- своєчасно забезпечити якісний інтернет зв'язок та перевірити доступ до інтернет ресурсу Виконавця.

5.4. Замовник має право:
- отримувати послуги, відповідно до положень цього Договору;
- отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік послуг, які надаються;
- ініціювати зміну часу проведення індивідуальних уроків (відмінити/перенести) та/або відмови від курсу не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, поінформувавши Виконавця через
email: gayane.khachaturian@gmail.com \Telegram https://t.me/gayane_khachaturian та отримавши належне підтвердження. Виключно в цьому випадку, з дотриманням строків та правил інформування, Виконавець повертає Замовнику сплачені ним грошові кошти за такі послуги.6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг зазначається Виконавцем на сайті та варіюється залежно від обраного Замовником об'єму послуг.

6.2.Оплата Послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом 100% (сто відсоткового) перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця не пізніше ніж за добу до початку надання послуг за допомогою платіжної системи представленої на сайті.

6.3. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника, здійснювати зміну вартості Послуг, що надаються, опублікувавши нові тарифи на сайті. Нова вартість послуг вступає в дію з моменту публікації відповідної інформації на сайті або після відповідного повідомлення Замовнику в процесі оформлення замовлення, якщо інформація про зміну вартості послуг ще не опублікована на сайті і не поширюється на вже оплачені Замовником послуги.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності за:

7.2.1. неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв'язку, відсутність або несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв'язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;

7.2..2. порушення безпеки обладнання або несправність обладнання, що використовується Замовником для отримання послуг;

7.2.3. будь-які збитки Замовників або третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.

7.3. У разі порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг або наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.

7.4. Інформація та всі матеріали Контенту, в тому числі на електронних носіях, аудіо та відеозаписи, надані Замовнику Виконавцем в рамках цього Договору можуть бути використані виключно для особистого користування Замовником без права передачі (оплатно чи безоплатно) третім особам або комерційного розповсюдження. У випадку, якщо Замовник допустить розповсюдження вказаної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем в формі штрафу в розмірі 1000% від вартості послуг, сплачених Замовником за цим Договором.8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами непереборної сили поза контролем Сторін та без необережності Сторін.

8.2. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є винятковим): загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, ворожі атаки, блокади, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена і неоголошена війна, дії громадського ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських шляхів, заборона (обмеження) на експорт/імпорт тощо, а також спричинені винятковими погодними умовами та стихійними лихами, а саме: епідемії, епізоотії, пандемії, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, акваторий портів, перемети, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсуви, інші стихійні лиха.

8.3. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору має бути підтверджений документально компетентним державним органом відповідно до чинного законодавства України. При виникненні форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх зобов'язань перешкоджають такі обставини, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх появи.

8.4. Виконавець має право повідомляти Замовників про настання обставин непереборної сили шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Замовники вважаються інформованими з моменту розміщення інформації про обставини непереборної сили на Сайті.


9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між ними. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавством України.
9.2. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень Договору.


10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Хачатурян Гаяне Хачатурівна
РНОКПП 3239412487
Адреса для листування: e-mail: gayane.khachaturian@gmail.com
Оплата на сайті здійснюється через сервіс Fondy


________________________

bottom of page